Z blogów wytwórców
2019-03-01 15:22:23
1279 wyświetleń
0 komentarzy
Rolniczy handel detaliczny
Rolniczy handel detaliczny

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji, dokonała nowelizacji Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców wyprodukowanych środków spożywczych. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności nie tylko konsumentom końcowym, ale również na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym do sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby prowadzić działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego?

 

1. Żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2159) .

2. Limit przychodów z takiej sprzedaży - do kwoty 40 000 zł rocznie, o ile oczywiście producent wyraża wolę korzystania z preferencji podatkowych. Po przekroczeniu kwoty 40 000 zł, producent może, według własnego wyboru, wybrać dogodną dla siebie formę opodatkowania:

 • Rozliczenia na zasadach ogólnych, wynikających z zastosowanej skali podatkowej, stosownie do uregulowań ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (taryfa podatkowa) (Dz.U. z 2018 r., poz. 1509), co wiąże się z koniecznością comiesięcznego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny, niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych (2%), o ile podmioty te korzystałyby w procesie produkcji z własnego surowca (co najmniej 50 % udział własnego surowca w produkcie) oraz nie zatrudniały pracowników.

3. Sprzedaż prowadzona przez zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego można prowadzić w województwie, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem. Wyjątkiem jest sprzedaż podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, wtedy można handlować na terenie całego kraju.

4. Ograniczenie terytorialne w przypadku sprzedaży produktów RHD przez pośrednika, wynikające z treści art. 44a ust. 1a pkt 3:

Sprzedaż nie może być dokonywana z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa konsumentom finalnym żywność:

 • wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

 

Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu detalicznego z zakresu bezpieczeństwa żywności są następujące:

1. Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne.

2. Należy przestrzegać wymagań określonych w:

W przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej, obowiązują uproszczone wymagania higieniczne. Są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu – określają kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel, jakim jest bezpieczeństwo żywności. Wykaz wymagań, znajdujący się w załączniku II w rozdziale III Rozporządzenia nr 852/2004:

Pomieszczenia na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, będą tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki. W szczególności i w miarę potrzeby:

 • muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami);
 • powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba że podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie;
 • należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu;
 • w przypadku, gdy częścią działalności przedsiębiorstwa spożywczego jest mycie środków spożywczych, należy ustanowić odpowiednie procedury, aby dokonywać tego w sposób higieniczny;
 • należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej;
 • należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych);
 • należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności;

Zastosowanie uproszczonych wymagań higienicznych nie zwalnia prowadzących RHD z obowiązku spełnienia innych wymogów higienicznych ustanowionych w rozporządzeniu, co do których nie przewidziano odstępstw lub wyłączeń dla podmiotów działających na rynku spożywczym.

3. Obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności.

Rolnicy prowadzący sprzedaż bezpośrednią zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji. Może to być zeszyt, w którym trzeba odnotowywać informacje dotyczące ilości sprzedanych produktów w danym tygodniu lub miesiącu, w zależności od rodzaju produktów. Dokumentacja musi być przechowywana przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona.

4. W przypadku zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący RHD istnieje nakaz oznakowania miejsca sprzedaży.

5. Obowiązuje zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny).

6. Nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną.

Osoby sprzedające produkty spożywcze nie mogą zapomnieć o książeczce zdrowia. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

 

Jak prawidłowo oznaczać miejsce sprzedaży oraz produkty?

 

W miejscu sprzedaży produktów rolniczego handlu detalicznego trzeba umieścić w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta takie informacje jak:

1. Napis „rolniczy handel detaliczny”;

2. Dane obejmujące:

 • imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego RHD,
 • adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
 • weterynaryjny numer identyfikacji podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany (m.in. przy sprzedaży serów farmerskich, wyrobów mięsnych, miodów).

Elementy dotyczące oznakowania produktów opakowanych lub bez opakowania trzeba umieścić zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Parlamentu UE lub Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na prawidłowej etykiecie nie powinno się sugerować wyjątkowości i zdrowotności produktów. Ale można napisać, że jest to produkt ekologiczny (jeżeli spełnia kryteria 100% BIO). 

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowości etykiet RHD znajdują się na stronach IJHARS oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

 

Jak zarejestrować działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego?

 

Podmioty, w tym rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, mogą rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u Powiatowego Lekarza Weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywność złożona) lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (żywność pochodzenia niezwierzęcego). W tym celu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są TUTAJ). W przypadku rejestracji działalności w Powiatowej Inspekcji Sanitarnej (produkty pochodzenia niezwierzęcego) wniosek należy złożyć na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. 

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, można znaleźć TUTAJ.

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r.

 

Poniżej podajemy link, pod którym znajdują się najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi z zakresu RHD.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe

Powiązane wpisy

Cydr Szczepanówka - od jabłka po cydr

Poznaj historię powstania Cydrowni Szczepanówka. Jakie były nasze początki a jak obecnie wygląda wytwarzanie cydru tradycyjnymi metodami w...

2020-07-11 00:00:00
Przepis na sałatkę!

Dziś postanowiliśmy podzielić się z naszymi Klientami przepisem na znakomitą sałatkę :)

2020-05-27 00:00:00
Grupa zakupowa krok po kroku

Instrukcja korzystania z grupy zakupowej

2019-05-13 12:46:56

Komentarze