Z blogów wytwórców
2019-02-27 00:00:00
1038 wyświetleń
0 komentarzy
Koła Gospodyń Wiejskich mogą zarabiać
Koła Gospodyń Wiejskich mogą zarabiać

Nowe prawo przewiduje, że KGW mogą posiadać osobowość prawną, zarabiać i pozyskiwać dotacje.

Z dniem 9 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, poprzez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koła gospodyń wiejskich otrzymają wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Wpis do rejestru będzie dokonywany zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Procedurę rejestracji koła gospodyń wiejskich w celu uzyskania osobowości prawnej można znaleźć  w ustawie (art. 4 – art. 10), a wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są TUTAJ.

Najistotniejsze warunki oraz zasady prowadzenia Koła gospodyń wiejskich są następujące:

 1. Na terenie jednej wsi może działać tylko jedno koło gospodyń wiejskich.
 2. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać udział osoby, które ukończyły 13 lat.
 3. Komitet założycielski musi składać się z co najmniej 10 PEŁNOLETNICH osób.
 4. Koła gospodyń wiejskich mają obowiązek przedłożenia statutu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.
 5. Komitet założycielski składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu.
 6. Decyzja o wpisie/odmowa dokonania wpisu. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa, założyciele koła spełniają wymagania określone w ustawie oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi.
 7. Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich sprawuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jaką działalność będą mogły prowadzić KGW? 

Zgodnie z tą ustawą KGW powinno działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. Zadaniem KGW, według ustawy ma być także dbanie o rozwój terenów wiejskich.

Według nowego prawa koło gospodyń wiejskich (KGW) powinny w szczególności prowadzić następującą działalność:

 • prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

KGW może zarabiać i otrzymywać dotacje  - zasady

Dotacje

Zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku termin składania wniosków upłynął dnia 27 grudnia.

Stawki pomocy dla kół gospodyń wiejskich wynosiły odpowiednio:

 • 3 tysiące złotych – dla kół do 30 członków,
 • 4 tysiące złotych dla kół od 31 do 75 członków,
 • 5 tysięcy złotych - powyżej 75 osób w kole.

Pieniądze można wydać na cele statutowe do 30 marca 2019 i rozliczyć się do końca kwietnia 2019. Jeśli koło nie zdążyło zarejestrować się do 27 grudnia, może nadal starać się o wpis do Krajowego Rejestru, jednak nie jest znany termin kolejnego naboru wniosków o pomoc finansową.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

Możliwości zarabiania - prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629 w art. 2 dodaje się ust. 6, w brzmieniu, że:

Koła gospodyń wiejskich działające na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212) mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.

Koło gospodyń wiejskich musi spełnić łącznie 3 warunki:

1. Koło gospodyń wiejskich osiągnęło przychody wyłącznie:

 • z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,
 • ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
 • ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
 • z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach;

2. W roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, które wcześniej wymieniono, w wysokości do 100 000 zł.

3. Koło nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Co ważne, dochód z działalności kół gospodyń wiejskich może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych koła, za to nie może być przeznaczony do podziału między członkinie koła.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określił, w drodze rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich  (dz.u. Z 2019 r. Poz. 70), sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.

Szczegółowe informacje można znaleźć w LINKU.

Zwolnienie z podatku od osób prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036) art. 17 [Zwolnienia przedmiotowe]:

Wolne od podatku są:

39a) dochody kół gospodyń wiejskich, działających na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212), w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej

Gdzie uzyskać pomoc?

Prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Koło gospodyń wiejskich posiada prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2212).

Szczegółowe informacje, można znaleźć TUTAJ.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Powiązane wpisy

Przepis na sałatkę!

Dziś postanowiliśmy podzielić się z naszymi Klientami przepisem na znakomitą sałatkę :)

2020-05-27 00:00:00
Grupa zakupowa krok po kroku

Instrukcja korzystania z grupy zakupowej

2019-05-13 12:46:56
Anty Stres

Jeżeli odczuwasz wypalenie zawodowe, niepokój, masz skurcze mięśni lub problemy ze snem,odczuwasz ogólne osłabienie i zmęczenie swojego...

2019-04-01 00:00:00

Komentarze