Regulamin dla Producentów Lokalnych

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.lokalneo.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§1 Definicje
 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 3. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, nadane przez Usługodawcę, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 4. Lokalny Punkt Odbioru - oznacza miejsce, w którym klient Producenta lokalnego może dokonać odbioru osobistego zakupionego Towaru. Lista Lokalnych Punktów Odbioru dostępna jest na Stronie Internetowej Serwisu.
 5. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika i prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu.
 6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego przeznaczony dla Producentów lokalnych.
 7. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 8. Skuteczność reklamy oznacza stopień osiągnięcia celu, który został postawiony przed reklamą. Jako główny cel kampanii reklamowej przyjmuje się następującą konwersję: sprzedaż – zwiększenie zysków. Jako wskaźnik pomiaru skuteczności reklamy przyjęto wskaźnik CPS (ang. cost per sale) – akcją jest sprzedaż towaru przez Użytkownika/Producenta lokalnego.
 9. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.lokalneo.pl.
 10. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Użytkownika/Producenta lokalnego za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są towary wytworzone własnoręcznie przez Użytkownika/Producenta lokalnego, dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające wymagania stawiane przez Usługodawcę.
 11. Umowa - oznacza umowę o świadczenie usług elektronicznych, zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 12. Usługa - oznacza usługę przedstawioną przez Użytkownika/Producenta lokalnego za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 13. Usługodawca - oznacza LokalneOgniwo Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-277), ul. Vetterów 1/106, NIP: 7123312663, REGON: 36442281600000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616990, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 złotych; e-mail: biuro@lokalneogniwo.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 14. Użytkownik/Producent lokalny - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, jak również producenta rolnego, prowadzącego gospodarstwo rolne oraz twórcę ludowego.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
§3 Rejestracja
 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  4. Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika;
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.
 5. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego na adres e-mail podany przy rejestracji wysyłana jest informacja o założenia konta. W celu uzyskania statusu Wytwórcy, należy wybrać w panelu konta opcję „Załóż konto Wytwórcy i zarabiaj z Lokalneo.pl" oraz przesłać wypełniony wniosek. Następnie Usługodawca dokonuje weryfikacji danych Użytkownika. W przypadku poprawnej weryfikacji Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę.
 8. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 9. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§4 Usługi
 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi odpłatne:
  1. Skuteczne Ogłoszenie,
  2. Polecamy,
  3. Baner.
 3. Usługa odpłatna Skuteczne Ogłoszenie umożliwia:

  1. 3.1 zamieszczanie Ogłoszenia i utrzymywania go na Stronie Internetowej Serwisu,
  2. 3.2 prowadzenie przez Usługodawcę kampanii reklamowej do momentu zakupienia Towaru lub Usługi prezentowanych w Ogłoszeniu Producenta lokalnego,
  3. 3.3 korzystanie z funkcjonalności formy dostawy - Lokalny Punkt Odbioru.

  W trakcie trwania Usługi Użytkownik może dokonywać modyfikacji Ogłoszenia. W przypadku skorzystania z usługi Skuteczne Ogłoszenie Usługodawca pobiera opłatę ponoszoną przez Użytkownika/Producenta lokalnego za skuteczność reklamy, która jest naliczana w momencie dokonania określonej akcji przez odbiorcę reklamy. Jako kompletną akcję przyjęto każdą sprzedaż na stronie Usługodawcy.

 4. Usługa odpłatna Polecamy polega na umieszczeniu Ogłoszenia Użytkownika w kategorii Polecamy na Stronie Internetowej Serwisu. Wskazana kategoria promuje dane Ogłoszenie na głównej Stronie Serwisu Internetowego. Przed zamówieniem usługi odpłatnej Użytkownik informowany jest o cenie za usługę oraz czasie jej obowiązywania.
 5. Usługa odpłatna Baner polega na umieszczeniu Ogłoszenia Użytkownika na Stronie Internetowej Serwisu. Wskazana kategoria promuje dane Ogłoszenie na głównej Stronie Serwisu Internetowego w strefie banerowej oraz na kolejnych stronach – kartach produktu. Przed zamówieniem usługi odpłatnej Użytkownik informowany jest o cenie za usługę oraz czasie jej obowiązywania.
 6. Usługi odpłatne Użytkownik zamawia zgodnie z §5 Regulaminu.
 7. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Prowadzenie Konta Użytkownika,
  2. Formularz kontaktowy,
  3. Newsletter.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
 10. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §11 Regulaminu.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 12. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 13. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego lub informacji handlowych dotyczących produktów lub usług podmiotów trzecich. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 14. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 15. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu oraz potwierdzi wolę zapisania się na Newsletter poprzez tzw. mechanizm double opt-in.
 16. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
§5 Zamówienia na usługi odpłatne
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług odpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu. Opłata za Usługę Skuteczne Ogłoszenie pobierana jest zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu.
 4. Użytkownik przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.
 5. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto.
 6. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi odpłatne:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy,
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl.
 7. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Aktywacja usługi Skuteczne Ogłoszenie nastąpi z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia przez Użytkownika/Producenta Lokalnego. Aktywacja usługi Baner nastąpi z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia w strefie banerowej Serwisu.
 8. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§6 Opłaty
 1. Usługodawca pobiera opłatę za skuteczność reklamy oraz za pozostałe usługi odpłatne świadczone za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu w ramach zawartej umowy.
 2. Usługodawca pobiera następujące opłaty:
  1. w przypadku usługi Skuteczne Ogłoszenie Usługodawca pobiera opłatę od Użytkownika/Producenta lokalnego za skuteczność reklamy, w wysokości 10% od wartości sprzedaży wraz z kosztami wysyłki.
  2. w przypadku pozostałych usług odpłatnych jest to opłata stała, opisana przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. W zakresie usługi odpłatnej Skuteczne Ogłoszenie rozliczenie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem odbywać się będzie w pierwszym dniu każdego kolejnego miesiąca po świadczeniu usługi, na podstawie faktury VAT wystawianej w formie elektronicznej przez Usługodawcę.
 4. W przypadku pozostałych usług odpłatnych rozliczenie odbywać się będzie na bieżąco. Kwoty opłat, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu podlegają podatkowi VAT 23%.
 5. W przypadku usługi odpłatnej Skuteczne Ogłoszenie wynagrodzenie dla Usługodawcy pobierane jest z bieżących wpływów Producenta lokalnego, w pozostałych przypadkach z wpłat Użytkownika/Producenta lokalnego na konto Usługodawcy.
 6. W momencie sprzedaży Towaru lub Usługi, klient Producenta lokalnego dokonuje płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, a środki pieniężne ze sprzedaży są przekazywane na rachunek techniczny prowadzony przez Przelewy24 dla Usługodawcy. Następnie dochodzi do automatycznego pobrania prowizji, o której mowa w pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu, w wysokości 10% od wartości koszyka tj. od sumy ceny towaru oraz kosztów wysyłki, a pozostała kwota po potrąceniu prowizji jest przekazywana na rachunek techniczny Producenta lokalnego prowadzony w serwisie Przelewy24, z którego w dalszej kolejności serwis Przelewy24 pobiera od każdej kwoty, która wpływa, prowizję w wysokości 1,45%.
 7. Producent lokalny ma możliwość przelania środków pieniężnych po odliczeniu prowizji, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, z rachunku technicznego na swoje konto bankowe.
§7 Reklamacje
 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§8 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści
 1. Przedmiotem ogłoszeń na Stronie Internetowej Serwisu mogą być Towary/Usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 3. Towar/Usługi należy umieścić w odpowiedniej kategorii, do której sprzedawany Towar/Usługa najlepiej pasuje. Umieszczenie Towaru/Usługi w nieodpowiedniej kategorii jest niedozwolone. Usługodawca ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć oraz kategorii Ogłoszeń wystawionych przez Użytkowników. Opis sprzedaży ani tytuł nie może zawierać możliwości sprzedaży Towaru/Usługi poza Stroną Internetową Serwisu. Opisy Towaru/Usługi nie mogą zawierać elementów HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania, które będą służyły do automatycznego przekierowywania na inną stronę, automatycznego otwierania nowych okien dialogowych, przemieszczania, blokowania, dublowania lub zakrywania stałych elementów strony itp. w momencie wyświetlania strony z opisem towaru.
 4. Towary/Usługi, które mają być objęte usługami Serwisu Internetowego, muszą być dokładnie opisane. Użytkownik/Producent Lokalny zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wystawieniu Towaru/Usługi do sprzedaży w szczególności w zakresie jego opisu, zachowując zgodność z prawdą oraz opatrując każdy wystawiony Towar/Usługa minimum 1 zdjęciem. Zawarte informacje muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Klientów. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 5. Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu.
 8. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 9. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.
§9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.
§10 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
 4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7. Szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Prywatności Serwisu.
§11 Rozwiązanie umowy
 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
§12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem (niebędącym jednocześnie Konsumentem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.
 6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2018.