Regulamin lokalneo.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.lokalneo.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Wytwórcę (Sprzedawcę), za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską/spedycyjną, z którą współpracuje Wytwórca (Sprzedawca) w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 4. Grupa Zakupowa – grupa Klientów utworzona przez jej lidera, w celu dokonania wspólnego, jednokrotnego oraz łącznego zamówienia Towarów lub Usług prezentowanych w Serwisie.

 5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 6. Kalkulator przeliczeniowy – usługa elektroniczna udostępniona przez Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.

 7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

 8. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

 10. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.

 11. Mapa lokalności – usługa elektroniczna udostępniona przez Usługodawcę umożliwiająca określenie lokalizacji Wytwórcy (Sprzedawcy) oraz Towarów lub Usług, na mapie prezentowanej w Serwisie.

 12. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie zamieszczone przez Wytwórcę (Sprzedawcę) i prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu.

 13. Profil Wytwórcy (Sprzedawcy) - strona Wytwórcy (Sprzedawcy) zawierająca dobrowolnie uzupełnione przez niego dane, w tym Ogłoszenie zamieszczone na Stronie Internetowej Serwisu, obraz graficzny przedstawiający Sprzedawcę lub inny, z którym mogą zapoznać się inni Użytkownicy oraz osoby przeglądający Stronę Internetową Serwisu.

 14. Punkt Odbioru - oznacza miejsce, w którym Klient może dokonać odbioru osobistego zakupionego Towaru. Lista Punktów Odbioru dostępna jest na Stronie Internetowej Serwisu.

 15. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 16. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 17. Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu stanowiącego alkohol ze Sprzedawcą w Punkcie Odbioru.

 18. Sprzedawca (Wytwórca) - oznacza zarejestrowaną w Serwisie osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, jak również producenta rolnego, prowadzącego gospodarstwo rolne, z wyłączeniem Konsumentów.

 19. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.lokalneo.pl.

 20. Towar - oznacza rzecz ruchomą przedstawioną przez Wytwórcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

 21. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 22. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 23. Usługa - oznacza usługę przedstawioną przez Wytwórcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

 24. Usługodawca - oznacza LokalneOgniwo Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-277), ul. Vetterów 1/106, NIP: 7123312663, REGON: 36442281600000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616990, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 złotych; e-mail:biuro@lokalneogniwo.pl, telefon: +48 81 565-77-10, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

 25. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania na bieżąco podanych przez siebie danych w trakcie procesu Rejestracji, bez zbędnej zwłoki.

 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

§ 4 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Prowadzenie Konta Użytkownika,

b) Formularz kontaktowy,

c) Newsletter,

d) Zamieszczenie opinii dotyczących towarów lub usług,

e) Zamieszczanie opinii (blog),

d) Kalkulator przeliczeniowy,

e) tworzenie Grupy Zakupowej,

f) usługa „Poleć znajomemu”,

g) wysyłanie wiadomości do Wytwórcy (Sprzedawcy),

h) udostępnianie karty produktu w portalach społecznościowych.

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 2. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.

 3. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §14 Regulaminu.

 4. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą Formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Użytkownik wypełnia Formularz udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu i przesyła wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu.

 5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.

 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego lub informacji handlowych dotyczących produktów lub usług podmiotów trzecich, w tym Wytwórców (Sprzedawców). Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.

 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub powiadamiając Usługodawcę w inny sposób. Żądanie usunięcia adresu do subskrypcji jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 10. Usługa Zamieszczenie opinii polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności treści prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i wysyła do Usługodawcy dedykowany formularz, zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu pod określoną treścią zamieszczoną przez Usługodawcę. Wypełnienie i przesłanie formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się przez Użytkownika na jego Konto w jednym z serwisów społecznościowych, za pomocą którego zamieszczana jest opinia, wymienionych w formularzu.

 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii dostępna jest w każdej chwili i polega na zaniechaniu korzystania z tej usługi przez Klienta.

 12. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hackerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 13. Usługa tworzenia Grupy Zakupowej polega na umożliwieniu grupie Klientów dokonywanie wspólnych zakupów od jednego Wytwórcy (Sprzedawcy) w ramach zamówienia Grupy Zakupowej założonej przez Lidera. Każdy z członków Grupy dokonuje zakupu indywidualnie, ale w wyznaczonym czasie funkcjonowania grupy, po nim grupa jest nieaktywna.

 14. Każdy z członków Grupy ma prawo do samodzielnego wyboru Towarów lub Usług prezentowanych przez Wytwórcę (Sprzedawcę), wybranego przez Lidera. Każdy z członków Grupy dostosowuje się do formy dostawy wybranej przez Lidera.

 15. Każdy członek Grupy otrzymuje informację o złożonym zamówieniu, a zestawienie zamówień jest wysyłane do Lidera Grupy Zakupowej, dopiero po zamknięciu Grupy.

 16. Zamknięcie Grupy Zakupowej następuje po upływie okresu, na który została założona. Czas trwania Grupy Zakupowej ustala Lider na etapie zakładania Grupy. Lider ma prawo przedłużyć czas funkcjonowania Grupy Zakupowej.

 17. W momencie zamknięcia Grupy rozpoczyna się realizacja zamówienia przez Wytwórcę (Sprzedawcę).

 18. Rezygnacja z usługi Grupa zakupowa możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z tej usługi.

 19. Usługa Kalkulatora przeliczeniowego polega na umożliwieniu obliczania określonych wartości na podstawie danych edytowanych przez Użytkownika.

 20. Rezygnacja z usługi Kalkulatora możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z tej usługi.

 21. Usługa Mapy Lokalności polega na umożliwieniu określenia lokalizacji Wytwórcy (Sprzedawcy), a także Towarów oraz Usług prezentowanych przez niego w Serwisie.

 22. Rezygnacja z usługi Mapy lokalności możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z tej usługi.

§ 5 Zamówienia i Rezerwacje

 1. Informacje zawarte w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Sprzedaż zarezerwowanych Towarów stanowiących alkohol, odbywa się wyłącznie w Punkcie Odbioru. Towary stanowiące alkohol będą wydawane jedynie osobom pełnoletnim i trzeźwym.     

 3. Miejscem zawierania Umów Sprzedaży Towarów stanowiących alkohol jest Punkt Odbioru. 

 4. Sprzedawcy posiadają i są odpowiedzialni za odpowiednie i ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydane przez właściwe organy administracji publicznej, na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).

 5. Klient lub Grupa Zakupowa mogą składać zamówienia lub rezerwacji w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wytwórca/Sprzedawca może określić w karcie danego produktu minimalną wartość zamówienia. Informacja, o której mowa w niniejszym punkcie może znajdować się również w karcie zaproszenia do grupy przy poszczególnych produktach.

 6. Klient lub Grupa Zakupowa składający zamówienie lub dokonując Rezerwacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletują zamówienie wybierając Towary lub Usługi, którymi są zainteresowani. Dodanie Towarów lub Usług do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem lub Usługą prezentowaną na Stronie Internetowej Serwisu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia oraz wybraniu formy płatności, składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji przez wysłanie formularza zamówienia, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar lub Usługę i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Rezerwacji napojów alkoholowych mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie i trzeźwe w momencie jej dokonywania.

 7. W Serwisie obowiązuje zakaz dokonywania Rezerwacji Towarów stanowiących napoje alkoholowe, dostępnych w ofercie Sprzedawców, przez osoby nietrzeźwe oraz niepełnoletnie.

 8. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 9. Złożenie zamówienia lub rezerwacji stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta lub Członków Grupy Zakupowej oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Usług będących przedmiotem zamówienia.

 10. Po złożeniu zamówienia lub rezerwacji, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta lub Członków Grupy Zakupowej adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia lub rezerwacji, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta lub lidera Grupy zakupowej adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta lub lidera Grupy zakupowej zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Zdanie drugie niniejszego punktu nie dotyczy Towarów stanowiących alkohol, których Sprzedaż odbywa się w Punkcie Odbioru, a wiadomość, o której mowa w pkt 10 stanowi w takim przypadku jedynie potwierdzenie Rezerwacji Produktu stanowiącego alkohol.

 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży lub dokonaniu rezerwacji, Sprzedawca potwierdza Klientowi lub liderowi Grupy zakupowej jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta/lidera Grupy zakupowej lub pisemnie na wskazany przez Klienta lub lidera Grupy zakupowej podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 13. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, przedmiotem których są Towary lub Usługi prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca zapewnia jedynie techniczną możliwość prezentacji Ogłoszeń na stronach Serwisu Internetowego oraz zawierania tych umów. Jednakże w ramach zawieranych Umów sprzedaży własnych Towarów lub Usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, Usługodawca pełni rolę sprzedawcy i ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz treścią oferty Usługodawcy.

§ 6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Towarze lub Usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich. W przypadku rzeczy ruchomych nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary lub Usługi:

a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta).

b) przelew bankowy tradycyjny wyłącznie w przypadku płatności za Towary lub Usługi własne Usługodawcy.

 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (§ 5 pkt 7), jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty łącznej kwoty za wszystkie zamówione w Serwisie Towary, która jest przekazywana na jeden rachunek rozliczeniowy.

 3. Po dokonaniu płatności Usługodawca potwierdza realizację transakcji płatniczej Klientowi.

 4. Kwota wpłacona przez Klienta jest przekazywana w odpowiednich częściach na rzecz każdego z Wytwórców (Sprzedawców), którego Towary lub Usługi zostały zamówione.

 5. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Wytwórca (Sprzedawca) wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Wytwórca (Sprzedawca) ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Wytwórca (Sprzedawca) może przesłać Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na Trwałym nośniku) na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Dostawa

 1. Sprzedawcy realizują Dostawy na terytorium Polski. Unii Europejskiej oraz USA. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 4. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zbadania doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w tym żądania od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 5. Uprasza się Klienta będącego Konsumentem o zbadanie doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki uprasza się Klienta będącego Konsumentem o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w tym żądanie od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Punkcie Odbioru (Lokalny Punkt Odbioru) lub w miejscu prowadzenia działalności Sprzedawcy w Dni Robocze, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 7. W przypadku Towarów stanowiących napoje alkoholowe Klient jest zobowiązany do ich odbioru osobistego w Punkcie Odbiorcy, w terminie 4 dni od momentu dokonania Rezerwacji.

 8. W przypadku Towarów stanowiących napoje alkoholowe wydanie ich Klientowi może nastąpić wyłącznie:

  1. jeśli Klient jest osobą pełnoletnią i trzeźwą w momencie wydania w posiadanie,

  2. po weryfikacji wieku w dowodzie tożsamości Klienta.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Rękojmia

 1. Wytwórca (Sprzedawca) zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Wytwórca (Sprzedawca) jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  • a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Wytwórca (Sprzedawca) niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Wytwórcę (Sprzedawcę) albo Wytwórca (Sprzedawca) nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Wytwórcę (Sprzedawcę) usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Wytwórcę (Sprzedawcę). Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  • b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Wytwórca (Sprzedawca) jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Wytwórca (Sprzedawca) może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Wytwórca (Sprzedawca).

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Wytwórcy (Sprzedawcy). W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Wytwórca (Sprzedawca).

 4. Wytwórca (Sprzedawca) odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Wytwórcy (Sprzedawcy).

 6. Wytwórca (Sprzedawca) w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

  • a) dla Umowy, w wykonaniu której Wytwórca (Sprzedawca) wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;

  • b) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.

 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Wytwórcy (Sprzedawcy) oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Wytwórcy (Sprzedawcy) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Wytwórca (Sprzedawca) przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Wytwórca (Sprzedawca) może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Wytwórcę (Sprzedawcę), Wytwórca (Sprzedawca) nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Wytwórcy (Sprzedawcy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Wytwórcy (Sprzedawcy) przed upływem tego terminu.

 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie, Wytwórca (Sprzedawca) informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Serwisu w karcie produktu.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 12. Wytwórca (Sprzedawca) dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów sprzedaży w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży o jakim mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczy Umów sprzedaży zawieranych przez Konsumentów między sobą.

§ 11 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2. Użytkownik oświadcza, że:

  • a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do -odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;

  • b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  • c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę;

  • d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:

  • a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;

  • b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.

 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

  • a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  • b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  • c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  • d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;

  • e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.

 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, w celu realizacji zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

 4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 7. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.

 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 9. Więcej informacji zawiera Polityka Prywatności Serwisu.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

 2. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2020 r.


Chcesz wiedzieć więcej - napisz do nas: kontakt@lokalneogniwo.pl Zapraszamy